سایر

همسایه در ۱۳۷ قدم

همسایه در ۱۳۷ قدم

پیوند اقتصاد، فرهنگ، سنت و مشارکت همسایه؛ در حال بازتعریف مدلهای سنتی فعالیت. از دستفروشی تا فناوری آرکا کاظمی هستم...

صفحه 1 از 2 1 2